คำแนะนำเรื่องการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน

 คำแนะนำเรื่องการปองกันการทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน

วยปรากฏวา ในปจจุบันมีการทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน โดยวิธีการตาง ๆ บอยขึ้น เพื่อคุมครองรักษา ทรัพยสินและผลประโยชนของเจาของที่ดิน และประชาชน ผูสุจริต จึงขอแนะนำวิธีการปองกันการทุจริต สำหรับประชาชน ดังนี้

วิธีปองกันโดยตัวเจาของที่ดิน

1. ควรเก็บรักษาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) ไวในที่ปลอดภัย ถามีแขกแปลกหนาขอดูโฉนดที่ดินหรือ น.ส. 3 โดยอางวามีคนตองการจะซื้อ ใหระมัดระวังเพราะผูทุจริตอาจนำฉบับปลอมมาเปลี่ยนให

2. อยาใหผูอื่นยืมโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ไป ไมากรณีใด ๆ

3. ในกรณีโฉนดที่ดินหรือ น.ส. 3 สูญหายหรือถูกลักใหรีบแจงความตอพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) โดยเร็ว แลวนำใบแจงความไปแสดงตอพนักงานที่ที่ดินเพื่อขอใหออกใบแทนใหใหม

4. อยาลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจโดยไมไดกรอกขอความเปนอันขาด กอนลงลายมือ ชื่อใหกรอกขอความในใบมอบอำนาจใหครบถวน และจะมอบอำนาจใหไปทำนิติกรรมเรื่องใดก็ใหเขียนลง ไปใหชัดเจน เชน จะขายก็วาขาย จะใหก็วาให

5. ควรพิจารณาถึงบุคคล ที่จะรับมอบอำนาจจากทาน ตองเปนบุคคลที่ทานเชื่อถือ หรือรูจัก ชอบพอกันมานาน หรือเปนญาติพี่นอง อยามอบอำนาจใหกับผูที่ไมรูจักมักคุนกันมากอน ถาไมจำเปนจริง ๆ ควรไปทำธุรกิจตาง ๆ เกี่ยวกับที่ดินดวยตนเอง จะเปนการปลอดภัยและสะดวกกวาแมจะเสียเวลาไปบางก็ยังดีกวาสูญเสียทรัพย

6. ถามีเวลาวาง ควรนำโฉนดที่ดินหรือ น.ส. 3 ไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินวา ยังมีหลักฐานถูกตองตรงกับฉบับสำนักงานที่ดินหรือไมเพียงใด

วิธีปองกันโดยผูจะรับซื้อ รับฝาก หรือรับจำนอง

1. กอนจะรับซื้อ รับซื้อฝาก หรือรับจำนองที่ดินควรไปตรวจสอบดูที่ดินใหแนนอนถูกตอง ตรง กับหลักฐาน ตามโฉนดที่ดินหรือ น.ส. 3 ถาสงสัยใหไปตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานที่ดินกอน

2. ควรติดตอกับเจาของที่ดินโดยตรง

3. อย่าทำสัญญาให้กู้ยืมเงินกันเอง โดยรับมอบโฉนดที่ดินหรือ น.ส. 3 ไว้เป็นหลักประกัน เป็นอันขาด เพราะอาจเป็นฉบับปลอม ให้ไปจดทะเบียนรับจำนองหรือรับซื้อฝากต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึง จะปลอดภัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ทั้งหมดตามนโยบายคุกกี้ของเรา