ค่าธรรมเนียมในการจดจำนอง

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนและค่าอากรแสตมป์

– ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท

– ค่าจดทะเบียน ร้อยละ 1 บาท ไม่เกิน 200,000 บาท

เมื่อไปถึงสำนักงานที่ดินจะมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานที่ดิน

– ขอคำแนะนำ

– ตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ

– รับบัตรคิวตามลำดับก่อนหลัง

ขั้นตอนที่ 2

ยื่นหลักฐานเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามช่องที่ระบุไว้ในบัตรคิว

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่

– ตรวจสอบสาระบบที่ดินและหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

– รับคำขอและตรวจสอบเอกสารคู่กรณีตามลำดับในบัตรคิว

– ตรวจอายัด คือ ตรวจดูว่ามีผู้ขอให้งดการทำนิติกรรมทำเรื่องต่างๆไว้ในโฉนดที่ดินหรือไม่

– ประเมินราคาทุนทรัพย์สำหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

– ทำสัญญาและแก้ทะเบียนในโฉนดที่ดิน

ขั้นตอนที่ 3

– คำนวณค่าธรรมเนียมภาษีต่างๆ

– ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ

ขั้นตอนของเจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียน

– ตรวจสอบเรื่องทั้งหมด

– คู่กรณีลงนามในสัญญาหรือบันทึกตามข้อตกลง

– เจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง

ในโฉนดที่ดิน

– ประทับตรา

ขั้นตอนที่ 4

รับคืนโฉนดและสัญญาจำนองจากสำนักงานที่ดิน

– โปรดตรวจสอบเอกสารความถูกต้องในโฉนดที่ดิน และสัญญาจำนองว่าถูกต้อง

หรือไม่ เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ ชื่อบิดา มารดา ที่อยู่ก่อนกลับ