เอกสารที่ใช้ในการประเมิน

  1. โฉนด (หน้า – หลัง)
  2. รูปถ่ายทรัพย์
  3. ที่ตั้ง (พิกัด)
  4. วงเงินที่ต้องการ
  5. ภาระที่ติดแบงก์
  6. เบอร์โทรติดต่อ

ส่งเอกสารประเมินหลักทรัพย์

ข้อควรปฏิบัติในการยื่นเอกสารประเมินหลักทรัพย์

1. รูปถ่ายหรือสำเนาโฉนดอสังหาริมทรัพย์ที่ชัดเจน แสดงรายละเอียดข้อมูลหน้าโฉนด เลขที่โฉนด พื้นที่โฉนด ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อความรวดเร็วและง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล

2. รูปถ่ายอสังหาริมทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง เช่น ภาพรวมด้านหน้าที่ดิน ถนนสาธารณะโดยรอบ ภาพสิ่งปลูกสร้าง อาคารในที่ดิน ภาพรายละเอียดด้านในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างภายใน หรือสินทรัพย์ภายในทั้งหมด รวมทั้งภาพรวมสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารหรือที่ดิน เมื่อแสดงรายละเอียดที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ช่วยทำให้ประเมินมูลค่าภาพรวมสินทรัพย์หน้างานได้รวดเร็วขึ้น

3. ที่ตั้งและพิกัดสถานที่อสังหาริมทรัพย์ โดยแจ้งรายละเอียดที่ชัดเจน สามารถแนบลิ้งก์แผนที่จาก Google Map เพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบข้อมูล และประเมินมูลค่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครบถ้วน

4. วงเงินที่ต้องการกู้ยืม สามารถแจ้งความต้องการวงเงินที่ต้องการได้ทันที ทาง LK-Capital จะประเมินภาพรวมมูลค่าสินทรัพย์ที่ชี้แจงรายละเอียดประกอบร่วม ดังนั้นการแจ้งวงเงินที่ต้องการ ช่วยให้สามารถพิจารณาความสามารถในการกู้ยืมได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

5. ภาระผูกพันทางการเงิน ชี้แจงรายละเอียดภาระทางการเงินกับทางธนาคารหรือกับผู้ให้กู้อื่น ๆ โดยละเอียด เพื่อให้เราช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้คุณได้เร็วที่สุด โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น ภาระหนี้สินที่ยังค้างผ่อนชำระกับธนาคาร ยอดจำนองหรือขายฝากที่คงค้างกับเจ้าหนี้รายเดิม

6. ช่องทางการติดต่อกลับที่ถูกต้องและชัดเจนเพื่อความรวดเร็ว หลังจากที่ทำการยื่นเรื่องมาที่ LK-Capital เมื่อมีการตรวจสอบพิจารณาเอกสารทั้งหมด อาจจะมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับเอกสารโฉนดที่ดินเพื่อทำธุรกรรม จึงจะมีการติดต่อกลับเพื่อยืนยันข้อมูลและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทันทีที่ได้ข้อมูลครบถ้วน