หนังสือมอบอำนาจทั่วไป

หนังสือมอบอำนาจ หรือ ใบมอบฉันทะ (อังกฤษ: power of attorney) เป็นหนังสือที่ลงลายลักษณ์อักษร มอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนตน ในเรื่องของธุระส่วนตัว, หรือธุระอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย บุคคลที่เป็นเจ้าของอำนาจ เรียกว่า “ตัวการ”(อังกฤษ: principal) และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ เรียกว่า “ตัวแทน”(อังกฤษ: attorney-in-fact) ซึ่งทางกฎหมายถือว่าผลการกระทำของบุคคลที่เป็น “ตัวแทน” นั้น เสมือน “ตัวการ” กระทำทุกประการ


องค์ประกอบและลักษณะโครงสร้าง

ความสามารถทางด้านจิตใจของตัวการ

บุคคลผู้ที่จัดทำหนังสือมอบอำนาจ หรือรู้จักกันในนามของ “ตัวการ”นั้น จะสามารถกระทำการได้ก็ต่อเมื่อ บุคคลผู้นั้นมีสติสัมปชัญญะ และสภาพจิตใจที่สมบูรณ์ หลังจากการทำหนังสือมอบอำนาจขึ้น หาก “ตัวการ” ได้รับอุบัติเหตุกระทบกระเทือนที่ศีรษะ หรือ เป็น โรคอัลไซเมอร์ และ เปรียบเสมือนเป็นผู้ไร้ประสิทธิภาพ ในบางกรณีหนังสือมอบอำนาจบางชนิดอาจจะถูกยกเลิกไปโดยทันที แต่บางชนิดก็ยังสามารถมีผลบังคับใช้ต่อไป หนังสือมอบอำนาจชนิดนี้เรียกว่า “หนังสือมอบอำนาจแบบยั่งยืน” และในกรณีที่บุคคลผู้เสมือนเป็นบุคคลไร้ความสามารถและไม่ได้กระทำหนังสือมอบอำนาจแบบยั่งยืน หากมีผู้ร้องขอเป็นผู้ดูแลอำนาจของบุคคลผู้เสมือนไร้ความสามารถนั้นก็ต้องไปยื่นร้องขอต่อศาลในการถ่ายมอบโอนอำนาจให้แก่ตน

หนังสือมอบอำนาจแบบลายลักษณ์อักษรและทางวาจา

หนังสือมอบอำนาจทางวาจา ต้องมีพยานยืนยัน ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้เทียบเท่ากับแบบลายลักษณ์อักษร ในทางกฎหมายบางครั้งก็เรียกร้องหนังสือมอบอำนาจแบบลายลักษณ์อักษร ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาล ธนาคาร สถาบันต่างงๆเหล่านี้จะเรียกร้องการมอบอำนาจแบบลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะลงมือกระทำสิ่งใด และทางหน่วยงานจะเป็นผู้เก็บรักษาหนังสือมอบอำนาจไว้เอง

การเท่าเทียมกันของอำนาจ

การเท่าเทียมกันของอำนาจนี้ ทางกฎหมายถือว่า การที่บุคคลใดผู้เป็นตัวการ มอบอำนาจให้ ตัวแทน กระทำการใดๆแทนตน ผลการกระทำของตัวแทนนั้นมีอำนาจเช่นเดียวกับตัวการได้กระทำเอง ตัวอย่างเช่น หากมีการตกลงทำสัญญาซื้อบ้าน ตัวการได้มอบอำนาจให้ตัวแทนเป็นผู้ดำเนินการแทนตน เอกสารทุกอย่างที่ตัวแทนได้เซนต์ชื่อ ถือได้ว่า ตัวการเห็นพ้องต้องกัน และมีอำนาจบังคับใช้ทางกฎหมายเช่นเดียวกับตัวการเซนต์ชื่อทุกประการ

ลายเซ็นและการรับรอง

ในทางกฎหมายแล้ว หนังสือมอบอำนาจอย่างน้อยจำเป็นต้องมีลายเซนต์พร้อมวันที่กำกับของตัวการ แต่โดยทั่วไปแล้วมักจะมีบุคคลที่ 3 เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นพยานรับรู้อีกหนึ่งคน แต่กฎหมายในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกัน บางพื้นที่เรียกร้องให้มีพยานอย่างน้อย 2 คน หรือบางพื้นที่เรียกร้องให้พยานผู้นั้นต้องเป็นทนายความ

ประเภทของหนังสือมอบอำนาจำนวนคู่กับดวงจันทร์และพลังงานที่ใช้ในการจัดการให้อากาศแปลสภาพสนามจันทร์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในคนที่นำภาพถ่ายดาวเทียมจ

หนังสือมอบอำนาจแบบยั่งยืน

ตามกฎหมายแล้ว การมอบอำนาจจะสิ้นสุดลงเมื่อตัวการ ได้เสียชีวิตหรือเปรียบเสมือนบุคคลซึ่งไร้ความสามารถ อาจเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางร่างกาย หรือสภาพจิตใจที่ไม่สมบูรณ์ แต่การมอบอำนาจแบบยั่งยืนนี้ บุคคลที่เป็นตัวแทนยังสามารถใช้อำนาจที่ตัวการมอบให้ระหว่างที่ตัวการยังมีชีวิตอยู่แม้จะเป็นบุคลที่ไร้ความสามารถ แต่อำนาจนี้จะหมดไป ก็ต่อเมื่อตัวการได้เสียชีวิตลง

หนังสือมอบอำนาจในเองการจัดการเกี่ยวกับสุขภาพ

ในบางครั้งศาลได้ยกให้การมอบอำนาจแบบยั่งยืนสามารถครอบคลุมถึงเรื่องสุขภาพของตัวการด้วย โดยให้ตัวแทนเป็นผู้ดูแลและ ตัดสินใจในเรื่องของการรักษาดูแลตัวการ และมีอำนาจตัดสินใจที่จะรักษาหรือไม่รักษาต่อในกรณีที่การรักษาอาจเสี่ยงถึงแก่ชีวิต

หนังสือมอบอำนาจแบบมีเงื่อนไขกำหนด

หนังสือมอบอำนาจประเภทเงื่อนไขกำหนดประเภทนี้ จะมีผลก็ต่อเมื่อตัวการเป็นผู้เปรียบเสมือนไร้ความสามารถ แต่ตัวแทนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก สิ่งที่ตัวการได้กระทำมาก่อนแล้ว อำนาจประเภทนี้ส่วนมากจะอนุญาตให้คนในครอบครัว หรือคู่สมรสเท่านั้นที่มีอำนาจในการกระทำแทนตัวการ หนังสือมอบอำนาจประเภทนี้ ตัวการควรกำหนดกฎเกณฑ์ของอำนาจและระยะเวลาที่อำนาจประเภทนี้สามารถเริ่มดำเนินการได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *