เอกสารที่ใช้ในการจำนอง

หลักฐานเอกสารต่างๆที่ใช้ในการติดต่อสำนักงานที่ดิน 

หลักฐานสำหรับที่ดินและห้องชุด

     — โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก

     — หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

     — หลักฐานการได้มาซึ่งที่ดิน

( *หมายเหตุ  โฉนดที่ดินห้ามนำไปเคลือบ )

หลักฐานสำหรับบุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชน  ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง และของคู่สมรส  ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • ทะเบียนสมรส (สำเนา)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • ทะเบียนหย่า , ใบมรณะบัตร (สำเนา)
 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส 
 • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง (กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง) 
 • ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค (ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น) 


 หลักฐานสำหรับนิติบุคคล

 • เอกสารก่อตั้งนิติบุคคล หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
 • หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ 
 • หนังสือสำคัญการให้ทำการแทนนิติบุคคล
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือสมาชิก โดยแสดงสัญชาติและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคนที่นายทะเบียนสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองแล้วในปัจจุบัน
 • บัตรประจำตัวของกรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคล
 • กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสามัญมีวัตถุประสงค์ซื้อที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยนิติบุคคลนั้นมีคนต่างด้าวถือหุ้นหรือเป็นกรรมการ

        – ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยต้องแสดงหลักฐานการประกอบอาชีพรายได้ที่มาของเงินซึ่งนำมาซื้อหุ้น

        – กรณีนิติบุคคลซื้อที่ดินในราคาสูงกว่าทุนจดทะเบียนโดยไม่จำนองที่ดิน ต้องแสดงหลักฐานที่มาของเงินที่นำมาซื้อที่ดิน

   Required documents and evidences for conducting transaction in land office

        Evidences of land are the following;

     – Titles deed,Certificate of utilization (N.S.3K)

     – Strata title

     – Evidences of land acquisition

              Evidences of ordinary person are the following;

     – Identification card

     – Photo copies of house registration of land owner and spouse

     – Marriage certificate (if any)

     – Certificate of changing name and surname registration (if any)

     – Death certificate (if any)

     – Will (manuscript,in case of inheritance)

     – Letter of spouse’s approval

     Evidences of juristic person such as limited company,limited partnership,ordinary partnership,juristic person or other juristic person are the following;

         – Document of establishing juristic person,certify letter of registrar of Development of Commercial Registration

     – Memorandum of association,regulation,objective

     – Authorization letter to act instead of juristic person

     – List of shareholders or members which identified nationality and the amount of share of each shareholders or members which is certified by registrar of Development of commercial Registration

     – Identification card of committee or representative of juristic person

     – Minutes of juristic person

     – In case of company or ordinary partnership has the objective to puschase land for complying real estate business,if that juristic person has alien shareholder or alien in a committee,

          – Thais shareholder has to show evidencess of occupation and the source of money in purchasing share

          – In case of juristic person purchases land at a higher price than the registered capital without mortgage of land,have to show evidences of source of money in purchasing land

               *****ในการทำธุรกรรมที่สำนักงานกรมที่ดิน กรุณาเตรียมเอกสารไปให้ครบเพื่อความสะดวกในการทำติดต่อทำธุรกรรม

          (กรุณาถ่ายสำเนาเอกสารให้พร้อมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำธุรกรรม)*****

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ทั้งหมดตามนโยบายคุกกี้ของเรา